Terms & conditions

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST DOCUMENT CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE NOASTRE.

Acceptarea Termenilor de Utilizare

Bine ați venit în aplicația Tixplace sau pe site-ul web https://tixplace.com, operate de către Companie (așa cum o vom denumi mai jos, din punct de vedere legal, ca să știți despre cine este vorba). Accesarea acestui site sau utilizarea Serviciilor oferite de Tixplace implică acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor enumerate mai jos („Termenii”).

1. Definiții. Scop

1.1 Prezentul document conține termenii și condițiile pentru prestarea de servicii online de către Tixplace, ceea ce duce la buna funcționare a site-ului/aplicației și o mai bună experiență a utilizatorilor.

1.2 Următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înţelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:

 • “Aplicația Tixplace” sau ”Aplicația” înseamnă aplicația software dezvoltată de către Companie și comercializată de către aceasta prin intermediul acestei denumiri, prin care Utilizatorii pot efectua plăți online, accesibilă la site-ul web descris în preambul și eventual pentru a fi descărcată de către Utilizatori prin intermediul Apple App Store și Google Play;

 • “Tixplace” sau ”Prestatorul” înseamnă [___] SRL, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în [___], număr de înregistrare în Registrul Comerțului [___], cod unic de înregistrare [___].

 • “Comanda” înseamnă o comandă plasată de Utilizator prin intermediul Platformei prin care Utilizatorul îşi exprimă angajamentul de a achiziţiona unul sau mai multe Servicii, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu Tixplace printr-un mijloc de comunicare la distanță.

 • “Cont” înseamnă secțiunea din Platformă accesibilă Utilizatorului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Utilizatorului transmiterea unei Comenzi și care conține informații despre Utilizator și istoricul Utilizatorului în Platformă (e.g., Comenzi anterioare, tranzacții etc.).

 • “Contract” înseamnă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Prestator şi Utilizator, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor Servicii de pe Platformă, prin lansarea unei Comenzi de către Utilizator şi acceptarea ei de către Prestator, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a serviciilor Tixplace. Ca regulă, Contractul se încheie în limba română și este valabil prin simpla bifare de către Utilizator a căsuței de exprimare a consimțământului.

 • “Furnizor Agreat” înseamnă un furnizor de servicii, persoană fizică sau juridică, care se înscrie pe Platformă/Aplicație pentru a-și oferi serviciile prin intermediul Platformei/Aplicației. La rândul său, furnizorul poate fi un Utilizator.

 • “Informaţiile Confidenţiale” înseamnă orice informație în legătură cu Utilizatorul sau Prestatorul, asociaţii şi afiliații acestora sau cu prezentul Contract și pusă la dispoziție fie înainte sau după data semnării.

 • “Newsletter” înseamnă mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică sau altă formă de comunicare la distanţă (e.g., e-mail, SMS) cu privire la Serviciile și/sau la promoțiile desfășurate de Prestator sau de afiliații acestuia, într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Prestatorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

 • “Platforma” înseamnă aplicația web deținută de Tixplace având domeniul Tixplace.com și utilizând logo-uri ale Tixplace, prin intermediul căreia Tixplace prezintă Serviciile oferite spre prestare, iar Clienții pot alege Produsele pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate de Tixplace. De asemenea, Platforma este folosită pentru procesarea și administrarea Comenzilor în vederea livrării Serviciilor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora.

 • “Servicii” înseamnă orice servicii care sunt oferite Utilizatorului prin intermediul Platformei/Aplicației.

 • “Specificații” înseamnă operaţiunea de plată efectuată de către Utilizator, respectiv încasare de către Furnizorul agreat, a unei sume de bani ca urmare a prestării de către Tixplace, respectiv achiziţionării de către Utilizator, a unuia sau mai multor Servicii.

 • “Utilizator” sau “Client” înseamnă persoana fizică ce accesează Platforma își face un Cont și plasează o Comandă pentru folosirea/achiziționarea Serviciilor oferite de către Tixplace .

1.3 Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile aplicabile raporturilor ce se nasc între Tixplace şi fiecare Utilizator care utilizează Platforma în vederea, cu ocazia sau după efectuarea unei Comenzi.

1.4 Titlurile sunt incluse în acest document pentru convenienţă şi nu vor afecta interpretarea acestuia.

1.5 Pentru evitarea oricărui dubiu, în acord cu politica de afaceri stabilită în mod independent și unilateral de către Tixplace, prestarea în mediul online (i.e., prin intermediul Platformei/Aplicației) a Serviciilor prestate în mod obișnuit de Tixplace se face atât către consumatori persoane fizice, cât și pentru persoane juridice.

1.6 Tixplace recomandă lecturarea cu atenţie de către toți potenţialii Clienţi a prezentului document ce conține termenii și condițiile aplicabile prestării online a Serviciilor Tixplace.

1.7 Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Platformei sunt guvernate de politica de confidențialitate („Politica de Confidențialitate”), care completează aceşti Termeni și Condiții. Vă rugăm să parcurgeţi în întregime Politica de Confidențialitate aici: Politica de Confidențialitate.

1.8 Utilizarea Platformei implică acceptarea expresă de către orice Utilizator a acestor termeni şi condiţii şi a Politicii de Confidenţialitate.

1.9 Prestatorul îşi rezervă dreptul să modifice oricând termenii și condițiile, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Clienți pe Platformă în secțiunea ”Termeni și condiții”.

1.10 Acești termeni şi condiții aplicabile prestării online de servicii sunt disponibile Utilizatorului pentru stocare şi reproducere.

2. Politica Platformei. Caracteristici principale ale prestării online a serviciilor de către Tixplace

2.1 Accesul la Platformă în vederea efectuării unei Comenzi este permis oricărui potenţial Utilizator care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona de la Prestator unul sau mai multe Servicii, cu respectarea acestor termeni și condiţii.

2.2 Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel Tixplace sau afiliații acestuia.

2.1 Accesul la Platformă în vederea efectuării unei Comenzi este permis oricărui potenţial Utilizator care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona de la Prestator unul sau mai multe Servicii, cu respectarea acestor termeni și condiţii.

2.3 Tixplace îşi rezervă dreptul de a refuza accesul unor Clienți la o parte sau la toate funcțiile Platformei și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi dacă, în opinia rezonabilă a Tixplace, există suspiciuni de fraudă din partea Utilizatorului, dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele Tixplace sau ale afiliaților acestuia sau dacă acesta utilizează în mod abuziv Platforma.

2.4 Prestatorul își rezervă dreptul de refuza prestarea Serviciilor în scopuri ilicite și imorale (inclusiv prin oferirea spre vânzare a unui bilet fals sau obținerea unor profituri ca urmare a unor activități ilegale, ilicite și imorale). În acest sens, în cazul în care Prestatorul consideră că solicitarea Serviciilor poate avea un scop imoral sau ilicit, acesta va informa Utilizatorul despre refuzul de a presta Serviciilor și va returna contravaloarea acestora (dacă au fost achitate) fără costuri suplimentare.

2.5 Prestatorul va putea refuza prestarea Serviciilor și în cazul în care Utilizatorul abuzează de modul de completare a Serviciilor așa cum este explicat pe website și nu urmează instrucțiunile Prestatorului existente pe website cu privire la trimiterea unei comenzi.

2.6 Prin utilizarea Platformei şi, după caz, înregistrarea unei Comenzi, Utilizatorul acceptă şi este de acord cu forma de comunicare la distanţă (e.g., telefonic sau e-mail) prin care Prestatorul își derulează operațiunile.

2.7 Toate informațiile folosite pentru descrierea Serviciilor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu impun nicio obligaţie Prestatorului, acestea având exclusiv rol de prezentare şi informare. Prestatorul va depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la prețuri, Servicii și Specificațiile acestora prezentate pe Platformă.

2.8 Dacă prețurile sau orice alte detalii în legătură cu Specificațiile Serviciilor au fost afișate eronat pe Platformă, din orice motiv, Prestatorul va informa prin e-mail Utilizatorul care a plasat o Comandă, în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare.

2.9 Tixplace poate publica pe Platformă informații despre Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Tixplace are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

2.10 Serviciile care fac obiectul prestării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii.

2.11 Orice promoții prezentate pe Platformă sunt valabile pe durata menționată. În cazul în care nu este indicată o durată pentru desfășurarea promoțiilor, acestea vor fi valabile în limitele stocurilor disponibile.

2.12 Comanda se consideră acceptată de către Tixplace la momentul efectuării plății de către Utilizator către Platforma/Aplicatie prin intermediul mijloacelor electronice de plată (ie. prin intermediul unui card de credit/debit).

2.13 Pentru motive justificate (inclusiv, dar fără a se limita la suspiciunea de fraudă din partea Utilizatorului, neefectuarea plății sau imposibilitatea tehnică a Platformei de a furniza respectivele Servicii), Prestatorul își rezervă dreptul de a anula Comanda plasată de Utilizator. Într-o astfel de situaţie, Tixplace va înştiinţa de îndată Utilizatorul cu privire la modificarea intervenită iar Utilizatorul va putea să accepte ori să refuze modificarea Comenzii (în situația în care modificarea este de ordin temporal sub aspectul livrării Serviciilor). În cazul în care Utilizatorul refuză, Comanda se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii Comenzii și fără ca Prestatorul să aibă vreo răspundere față de Utilizator.

2.14 Comanda este acceptată iar Contractul se consideră încheiat între Prestator și Utilizator, în momentul primirii de către Utilizator de la Prestator, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării privind efectuarea cu succes a plății Serviciilor. Plata Serviciilor se va putea face exclusiv conform instrucțiunilor afișate pe site, incluzând, dar fără a se limita la plata prin intermediul cardurilor online. Din Contract fac parte atât acești termeni şi condiţii cât şi orice înţelegeri ulterioare intervenite între Utilizator şi Prestator cu privire la o Comandă, indiferent dacă acestea sunt sau nu cuprinse într-un înscris electronic sau pe suport fizic (inclusiv, dar fără a se limita la, orice înțelegere între Tixplace și Utilizator cu privire la Produsele realizate de Tixplace conform specificațiilor Utilizatorului).

2.15 Prestatorul pune la dispoziţia Utilizatorului o adresă de e-mail în secţiunea „Contact” din Platformă, pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor. Ca regulă, comunicarea cu Prestatorul se va realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Platformă.

2.16 Prestatorul poate să adere oricând la coduri de conduită privind activitatea de furnizare online a Serviciilor urmând să aducă la cunoştinţa Clienţilor acest fapt şi să asigure posibilitatea Clienților de a consulta efectiv aceste coduri.

3. Comenzile

3.1 Utilizatorul poate efectua Comenzi prin intermediul Platformei, exclusiv prin înregistrarea prealabilă a unui Cont (prin una din metodele agreate și implementate de Tixplace), prin selectarea și adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături.

3.2 Utilizatorul va înregistra un Cont în secțiunea dedicată din Platformă. Prin înregistrarea unui Cont, Utilizatorul va gestiona mai eficient Comenzile plasate pe Platformă, având posibilitatea de a vizualiza în Cont informații despre Comenzi anterioare, facturi fiscale etc. Înregistrarea unui Cont se va putea face prin logarea prin intermediul rețelei de socializare Facebook. Tixplace își rezervă dreptul de a implementa ulterior și alte modalități de logare, aducând la cunoștința Utilizatorilor aceste aspecte ulterioare. Tixplace își rezervă dreptul să valideze Comenzile înainte de onorarea lor prin contactarea telefonică sau prin e-mail a Clienților, iar Clienţii declară în mod expres că acceptă acest drept al Prestatorului.

3.3 Adăugarea unui Serviciu în coșul de cumpărături (sau orice altă formă prin care se poate achiziționa, prin intermediul Aplicației Tixplace sau al Platformei, un Serviciu), în lipsa finalizării Comenzii, nu duce la înregistrarea unei Comenzi.

3.4 Comanda va fi considerată finalizată prin plata integrală de către Utilizator a prețului Serviciilor din Comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de Prestator astfel cum sunt indicate expres pe Platformă și care pot fi consultate de către Utilizator cel mai târziu la începutul procesului de formulare a Comenzii.

3.5 Prin finalizarea Comenzii, Utilizatorul confirmă că toate datele pe care le-a furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin plasarea unei Comenzi, Utilizatorul recunoaşte în mod explicit că respectiva Comandă implică obligaţia sa fermă de a achita ”suma totală de plată” indicată.

3.6 Prin crearea unui Cont şi, după caz, finalizarea Comenzii, Utilizatorul consimte că Prestatorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea Utilizatorului.

3.7 Prestatorul poate anula Comanda plasată de către Utilizator, cu notificarea concomitentă sau ulterioară a Utilizatorului, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a Tixplace față de Utilizator, în următoarele cazuri:

 • (a) neacceptarea Tranzacției de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul plății online;

 • (b) invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Tixplace/Furnizorul agreat, în cazul plății online;

 • (c) datele furnizate de către Utilizator cu ocazia accesării Platformei sunt incomplete sau incorecte;

 • (d) Prestatorul consideră în mod rezonabil că prin accesarea Platformei şi plasarea Comenzii Utilizatorul urmărește un scop ilicit sau poate cauza orice fel de prejudicii Tixplace sau afiliaților acestuia;

 • (e) oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai.

4. Prețuri. Facturare. Plată. Retur.

4.1 Plata se face online, prin intermediul mijloacelor de plată afișate prin Platformă/Aplicație și care sunt aduse la cunoștința Utilizatorului înainte de efectuarea plății, precum și la momentul înscrierii în Platformă/Aplicație.

4.2 Serviciile de procesare ale plăților, prin una din modalitățile indicate, sunt supuse acordurilor contractuale pe care Tixplace le are cu respectivul procesator de plăți și care se pot schimba conform celor acolo convenite și agreate. Prin acceptarea Termenilor, Utilizatorul își dă acordul că accepta și se subordonează condițiilor comerciale existente între Tixplace și respectivul partener comercial pe partea de procesare a plăților online.

4.3 În funcție de condițiile stabilite de Platformă/Aplicație Tixplace, aceasta își rezervă dreptul de a stabili costuri operaționale per Tranzacție, pentru prestarea Serviciilor, acestea nefiind incluse în costul biletelor și fiind evidențiate separat la momentul efectuării plăților.

4.4 Toate costurile operaționale suplimentare (incluzând, dar fără a se limita la operațiuni de procesare non-bancare, comisioane de transfer bancar sau orice alte taxe de procesare în afară de costul propriu-zis al biletelor), vor fi suportate integral de către Utilizator/Furnizorul agreat, după caz.

4.5 Pentru Serviciile achiziționate prin intermediul Platformei/Aplicației Tixplace, în conformitate cu legislația aplicabilă în materie, atât biletul, prețul acestuia, cât și comisioanele aferetente tranzacționării nu sunt returnabile, Părțile fiind înștiințate despre acest aspect la momentul înscrierii pe Platformă/Aplicație, precum și în momentul efectuării Tranzacției, prin luarea la cunoștință a prezentelor termeni și condiții.

Condiții pentru Furnizorul agreat

4.6 Prețurile Serviciilor afișate în Platformă/Aplicație sunt exprimate în RON, conform legislației în vigoare. Prețurile valabile pentru Servicii sunt cele afișate pe Platformă în momentul finalizării unei Comenzi.

4.7 Prețul afișat pentru biletul electronic include TVA, conform legislației în vigoare aplicabile în materie. În ceea ce privește comisionul datorat pentru prestarea Serviciilor, acesta poate sau nu să fie purtător de TVA către sumele datorate de către Utilizator/Furnizorul agreat către Tixplace, în funcție de reglementările aplicabile la momentul efectuării Tranzacției.

4.8 Furnizorul agreat acceptă faptul că prețul oferit în Platformă/Aplicație nu poate fi mai mare de 130% decât prețul biletului original (inclusiv taxele de serviciu). Orice preț care depășește acest prag va fi în mod automat limitat de Platformă/Aplicației la 130% din prețul biletului original, așa cum se regăsește pe bilet sau a fost comunicat de Furnizorul agreat la momentul listării biletului prin Tixplace.

4.9 Plata sumei de bani aferentă Tranzacției se va face către Furnizorul agreat după confirmarea plății de către procesatorul de plăți agreat (inclusiv o instituție bancară) cu care Tixplace a încheiat un contract/convenție, plata efectuându-se prin intermediul transferului bancar în contul indicat de Furnizorul agreat. Prin aceasta, Furnizorul agreat declară în mod expres că datele furnizate Platformei/Aplicației Tixplace pentru efectuarea transferului bancar sunt corecte, complete și îi aparțin acestuia, având drept de folosință (ie. contul bancar nu este afiliat/arondat/nu aparține unei alte persoane, fizice sau juridice), Tixplace fiind exonerat de orice răspundere pentru orice fel de prejudiciu, prezent, viitor, direct sau indirect ar putea apărea ca urmare a transmiterii incorecte a informațiilor de către Furnizorul agreat.

4.10 Pentru fiecare Tranzacție efectuată, Furnizorul agreat acceptă în mod expres că va plăti Platformei/Aplicației Tixplace 5% din valoare finală încasată (inclusiv TVA și alte taxe). Plata se va realiza prin compensare, Furnizorul agreat primind în final 97% din prețul afișat.

4.11 Plata Serviciilor afișate în Platformă/Aplicație se face de către Utilizator către Tixplace, aceasta acționând exclusiv ca un intermediar între cele două Părți ale Tranzacției, Platforma/Aplicația Tixplace nefiind răspunzătoare pentru corectitudinea Tranzacțiilor efectuate de Utilizator către Furnizorul agreat.

4.12 Ulterior efectuării cu succes a Tranzacției, Utilizatorul va regăsi în Platformă/Aplicație istoricul Tranzacțiilor efectuate, precum și dovada efectuării Tranzacțiilor, așa cum au fost comunicate de către Furnizorul agreat prin intermediul Platformei/Aplicației.

4.13 La finalizarea Tranzacției, Tixplace va înlătura în mod automat biletul pus spre achiziționare, Furnizorul agreat obligându-se în mod expres să verifice și să șteargă orice fel de duplicat al respectivului bilet ar mai putea exista prin Platformă/Aplicație.

4.14 Conform legislației în vigoare din România, pentru acele Comenzi pentru care Furnizorul agreat va accepta plata cu cardul bancar, acesta nu va solicita plăți suplimentare.

4.15 În cazul plăților online, Prestatorul nu este și nu poate fi ţinut responsabil pentru niciun alt cost suportat de Utilizator în plus față de preţul Serviciului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

4.16 În cazul în care Utilizatorul solicită returnarea contravalorii Serviciilor atunci cand un bilet este invalid, acesta se va adresa cu o cerere către Tixplace, iar aceasta va încerca să medieze conflictul apărut între cele două Părți, conform bunelor practici comunicate acestora din urmă prin intermediul Platformei/Aplicației. În măsura în care Părțile nu reușesc, prin intermediul Tixplace, să ajungă la un consens, fiecare dintre cele două Părți este liberă să găsească metode alternative de soluționare a disputei, inclusiv prin adresarea instanțelor competente.

4.17 Indiferent de modalitatea aleasă de cele două Părți pentru soluționarea conflictului și returnarea sumelor de bani, Tixplace este absolvit de orice vină, aceasta acționând doar ca un intermediar între cele două Părți, fiind exonerat complet de răspundere.

Condiții pentru Utilizator

4.18 Utilizatorul poate achiziționa un bilet oferit prin intermediul mijloacelor de plată puse la dispoziție prin Platformă/Aplicație.

4.19 Pentru efectuarea cu succes a unei Tranzacții, Utilizatorul va datora platformei un comision de 5% din prețul de vânzare afișat și care va fi în mod automat adăugat peste prețul de vânzare afișat.

4.20 În cazul plăților online, Prestatorul nu este și nu poate fi ţinut responsabil pentru niciun alt cost suportat de Utilizator în plus față de preţul Serviciului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

4.21 Ulterior efectuării cu succes a Tranzacției, Utilizatorul va regăsi în Platformă/Aplicație în secțiunea dedicată din profil biletul electronic achiziționat, precum și datele efectuării Tranzacției. În plus, cât mai curând posibil după primirea plații, Tixplace furnizează biletul electronic pe email sub forma unui link către fișierul PDF sau PNG. Din cauza naturii produsului, nu este posibila anularea Tranzacției.

Folosirea abuzivă

4.22 Sunteți de acord să nu oferiți nicio informație, dată sau conținut prin intermediul Platformei care ar putea să încalce orice lege sau regulament.

4.23 În plus, sunteți de acord că:

 • 1. nu veți simula o relație necorespunzătoare cu o persoană sau o entitate;

 • 2. nu veți accesa zonele restricționate/protejate ale Platformei;

 • 3. nu veți redirecționa viruși, corespondență nesolicitată, mesaje spam, scrisori în lanț, oferte nedorite sau anunțuri de orice natură și pentru orice scop; și

 • 4. nu veți verifica, scana sau testa vulnerabilitatea Platformei sau a oricărui alt sistem sau rețele asociate, sau să încălcați orice securitate ori autentificare

4.24 În cazul în care Tixplace are indicii că Utilizatorul (sau potențialul Utilizator, fiind definit ca persoana care accesează Platforma/Aplicația, dar fără a-și crea un Cont) încearcă să folosească Platforma/Aplicație în scopurile exemplificative enumerate anterior, aceasta își rezervă dreptul de a bloca în mod permanent Utilizatorul/potențialul Utilizator prin orice mijloc electronic permis de lege (ie. inclusiv prin identificare de IP și geo-localizare), cu sau fără înștiințarea Utilizatorului/potențialului Utilizator.

5. Serviciile oferite
Ce facem?

5.1 Compania acționează ca un intermediar între Utilizator și Furnizorul agreat prin care aceștia sunt puși în legătură pentru a achiziționa, respectiv a vinde, bilete la evenimente/spectacole, exclusiv prin intermediul Platformei/Aplicației, fără a exista un contact între ei. Biletele pot fi oferite spre vânzare de către Furnizorul agreat doar în format electronic.

5.2 Compania oferă Utilizatorului, contra cost, sub forma unui procent din prețul final, comunicat acestuia din urmă la momentul înscrierii, acces la Platforma/Aplicația Tixplace prin care acesta poate căuta și achiziționa bilete la evenimentele/spectacolele pe care îl interesează, exclusiv prin intermediul Platformei/Aplicației.

5.3 Pentru Furnizorul agreat, Compania oferă acestuia acces, contra cost, sub forma unui procent din prețul final, comunicat acestuia din urmă la momentul înscrierii, acces la Platforma/Aplicația Tixplace prin care acesta poate vinde biletele la evenimente/spectacole pe care le deține în mod valabil, direct către Utilizator, Platforma/Aplicația Tixplace acționând exclusiv ca un intermediar între Furnizorul agreat și Utilizator.

5.4 Pentru evitarea oricărui dubiu, Compania nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare neconformă cu scopul Platformei/Aplicației Tixplace sau a site-ului web Tixplace.com, de către alte persoane decât Utilizatorii/Furnizorii agreați, astfel cum sunt definiți în acești termeni și aceste condiții, având în vedere faptul că Aplicația Tixplace și site-ul web Tixplace.com sunt dezvoltate de către Companie având în vederea Utilizatorilor și al profilului general al acestora, inclusiv nivelul de responsabilitate așteptat din partea unui utilizator mediu de aplicație similară cu Aplicația Tixplace sau site-ul web Tixplace.com.

Cum se întâmplă?

Contul de Utilizator/Funizor agreat

5.5 Pentru a utiliza cele mai multe aspecte ale Serviciilor, trebuie să vă înregistrați și să păstrați un cont de servicii activ al utilizatorilor personali ("Cont"). Trebuie să aveți cel puțin 18 ani sau vârsta majorității legale în jurisdicția dvs. (dacă este diferită de 18 ani) pentru a obține un cont, cu excepția cazului în care un anumit serviciu permite altfel. Înregistrarea contului vă obligă să trimiteți la Tixplace anumite informații personale, cum ar fi numele dvs., adresa, numărul de telefon mobil și vârsta, precum și cel puțin o metodă de plată valabilă, susținută de Tixplace. Sunteți de acord și vă obligați să păstrați informații corecte, complete și actualizate în contul dvs. Dacă nu păstrați informații exacte, complete și actualizate referitoare la Cont, inclusiv în cazul în care aveți o metodă de plată nevalidă sau expirată, poate duce la imposibilitatea dvs. de a accesa sau de a utiliza Serviciile. Sunteți responsabil pentru toate activitățile care apar în contul dvs. și sunteți de acord să păstrați în permanență securitatea și secretul contului dvs. de utilizator și al parolei contului dvs. Dacă nu este permis altfel de către Tixplace în scris, puteți avea un singur Cont.

5.6 După ce Utilizatorul/Furnizorul agreat își creează un cont pe Tixplace, Compania își rezervă dreptul de a face verificări suplimentare (inclusiv prin intermediul e-mailului, al numărului de telefon mobil prin SMS/apel telefonic sau prin intermediul verificărilor ID-urilor prin servicii terțe specializate) pentru a verifica exactitatea datelor înregistrate în Platformă/Aplicație și de a valida astfel Contul de Utilizator/Furnizor agreat.

Serviciile oferite

5.7 Prin intermediul Aplicației Tixplace și/sau a site-ului web Tixplace.com, Compania oferă acces utilizatorilor la următoarele servicii:

 • pentru Furnizori: posibilitatea de a vinde biletele pe care aceștia le dețin în mod valabil la anumite spectacole/evenimente

 • pentru Utilizatori: posibilitatea de a achiziționa biletele pe care aceștia le doresc la anumite spectacole/evenimente

5.8 Ulterior validării contului de către Tixplace, puteți vinde/achiziționa bilete la spectacolele/evenimentele care vă interesează.

Încărcarea biletelor în platformă

5.9 Furnizorul agreat recunoaște în mod expres, prin intermediul Platformei/Aplicației Tixplace, că este singurul responsabil pentru acuratețea datelor încărcate în Platformă/Aplicație, exonerând Compania de orice fel de răspundere ar putea rezulta ca urmare a oferirii unor informații incorecte, incorecte sau care nu corespund realității.

5.10 Ulterior validării contului, Furnizorul agreat poate încărca prin platformă un bilet (fie în format electronic), destinat achiziționării de către Utilizatori. Furnizorul va încărca versiunea originală a biletelor primite în format digital, așa cum a fost primită de la organizator/intermediarul care s-a ocupat de vânzarea biletelor la respectivul eveniment/spectacol.

5.11 Nu sunt permise bilete electronice scanate, fotografii ale biletelor electronice sau fișiere modificate. Furnizorul agreat poate în orice moment să își retragă oferta de vânzare a biletului încărcat, câtă vreme aceasta nu a fost acceptată. Pentru a evita orice îndoială: de îndată ce oferta a fost acceptata de un Utilizator, se încheie un acord final cu acesta, iar Vânzătorul este obligat să îi vândă biletul electronic.

5.12 Furnizorul agreat completează detaliile biletului (în format electronic) în întregime și cât mai veridic cu putință. Astfel de informații includ în toate cazurile numele evenimentului, prețul și contul bancar personal al Furnizorului agreat. Numărul contului bancar trebuie să fie de tipul IBAN exprimat în RON sau EURO. Dacă biletul este destinat unei anumite secțiuni sau unui anumit loc, Furnizorul agreat trebuie să indice în mod clar aceasta în câmpul “descriere”. Tixplace își rezervă dreptul de a modifica informația privind un bilet electronic oferit, cu cea stabilită pe biletul încărcat, în cazul în care, în urma verificărilor efectuate de Compania, se dovedește că datele furnizate de Furnizorul agreat sunt incomplete, incorecte sau în neconcordanță cu informațiile afișate pe bilet.

6. Garanții

Garanțiile oferite de către Furnizorul agreat

6.1 Compania nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună pricinuită direct sau indirect și pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă, suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării serviciilor oferite de Aplicația Tixplace și/sau site-ul web Tixplace.com.

6.2 În ceea ce privește acuratețea și valabilitatea biletelor electronice/fizice vândute de către Furnizorul agreat, Compania nu-și asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește veridicitatea acestor informații, Furnizorul agreat fiind singurul responsabil, în relația cu Utilizatorul, pentru orice fel de daună pricinuită în mod direct sau indirect. Platforma/Aplicația Tixplace nu va fi nicicând ținută răspunzătoare pentru orice fel de prejudiciu suferit de Utilizator, iar orice solicitare a acestuia din urmă cu privire la acuratețea datelor și serviciilor suferite din cauza Furnizorului agreat vor fi îndreptate către acesta din urmă.

Garanțiile oferite de către Companie

6.3 Compania nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună pricinuită direct sau indirect și pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă, suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării serviciilor oferite de Aplicația Tixplace și/sau site-ul web Tixplace.com

6.4 Compania nu va răspunde pentru niciun prejudiciu sau pagubă care pot interveni din întârzierea plăților efectuate prin Aplicația Tixplace și/sau site-ul web Tixplace.com sau ca urmare a funcționării necorespunzătoare a Aplicației Tixplace și/sau site-ului web Tixplace.com.

6.5 Compania nu răspunde pentru informațiile transmise de către Furnizorul agreat către Utilizator prin intermediul Platformei/Aplicației, acesta fiind un raport distinct între cele două părți, Compania nefiind responsabilă nici pentru Tranzacțiile efectuate de către Utilizator către Furnizorul agreat, indiferent că acestea se datorează Furnizorului agreat sau procesatorului de plăți online.

7. Proprietate Intelectuală

7.1 Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la Serviciile deținute sau utilizate de Tixplace sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Tixplace sau după caz, a licenţiatorilor Tixplace. Utilizatorul nu va avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea.

7.2 Utilizatorul nu va acţiona în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor prevăzute în art. 7.1 de mai sus. Utilizatorul se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale Serviciilor etc., fie ca parte dintr-o denumire fie în orice alt mod.

7.3 Toate informațiile disponibile pe Platformă (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini, text, logo-uri, simboluri) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise Utilizatorului de către Prestator, orice informaţie comunicată Utilizatorului (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la Prestator, activitatea acestuia etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al Prestatorului sunt și rămân proprietatea exclusivă a Tixplace. Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza astfel de date numai în scopuri personale sau în afara unei activități desfășurate cu titlu profesional și numai în cazul în care nu intră în conflict cu acești termeni și condiții.

7.4 Prestatorul va deține în mod exclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor, drepturi de design industrial) asupra Livrabilelor sau Serviciilor precum și toate drepturile (inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a folosi, modifica, dezvălui sau publica) asupra ideilor, conceptelor, know-how-ul, metodelor, soluțiilor, tehnicilor, proceselor și aptitudinile și adaptările Livrabilelor, pe toată durata desfășurării activității sale.

7.5 Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă că prin prestarea Serviciilor nu are loc niciun transfer al niciunui drept de proprietate intelectuală sau industrială cu privire la ideile, denumirile, design-ul, mărcile, conceptele, know-how-ul, metodele, soluțiile, tehnicile, scripturi-le, codurile, procesele, aptitudinile și adaptările conținute de Livrabil sau aferente Serviciilor.

8. Dreptul de retragere al Utilizatorului

8.1 Conform legislației în vigoare aplicabile contractelor încheiate la distanță, nu se asigură dreptul de retragere în cazul contractelor de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Utilizatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Prestator,

8.2 De asemenea, dată fiind relația între Platformă/Aplicație, Furnizorul agreat și Utilizator, pentru orice reclamație/sugestie, cerere de returnare a sumelor de bani, Părțile se vor adresa cu o cerere către Tixplace, iar aceasta va încerca să medieze conflictul apărut între cele două Părți, conform bunelor practici comunicate acestora din urmă prin intermediul Platformei/Aplicației. În măsura în care Părțile nu reușesc, prin intermediul Tixplace, să ajungă la un consens, fiecare dintre cele două Părți este liberă să găsească metode alternative de soluționare a disputei, inclusiv prin adresarea instanțelor competente.

8.3 Pentru Serviciile achiziționate prin intermediul Platformei/Aplicației Tixplace, în conformitate cu legislația aplicabilă în materie, atât prețul biletului, cât și comisioanele aferetente tranzacționării nu sunt returnabile, Părțile fiind înștiințate despre acest aspect la momentul înscrierii pe Platformă/Aplicație, precum și în momentul efectuării Tranzacției, prin luarea la cunoștință a prezentelor termeni și condiții.

9. Publicitate

9.1 Utilizatorul îşi poate exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică, permiţând Prestatorului și colaboratorilor săi să efectueze astfel de comunicări, prin bifarea opţiunii specifice la finalul acestor termeni şi condiţii. Subiectul mesajelor electronice transmise prin e-mail va începe cu termenul „PUBLICITATE” scris cu majuscule.

9.2 Utilizatorul poate oricând să revoce consimţământul privind astfel de comunicări comerciale prin:

 • transmiterea unei solicitări în scris Vânzătorului la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” din Platformă; în acest caz, revocarea va produce efecte în cel mult 48 (patruzeci și opt) de ore de la inițierea procedurii;

 • renunțarea la primirea Newslettere-lor, în orice moment, prin accesarea link-ului dedicat care se regăsește în cuprinsul oricărui Newsletter;

 • bifarea optiunii de retragere a consimţământului în secţiunea dedicată de pe Platformă.

9.3 Prezenta procedură va fi menţionată în toate comunicările cu caracter comercial transmise de Prestator Utilizatorilor.

9.4 Newsletterele Tixplace sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Tixplace.

9.5 Renunțarea Utlizatorului la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru restul termenilor și condițiilor privind vânzările online efectuate de Tixplace.

10. Răspundere

10.1 Prestatorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate Utilizatorului/Furnizorului sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către Prestator a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a Serviciilor oferite.

10.2 Prestatorul nu poate fi în niciun caz responsabil de vreo pierdere a folosinței, de contracte, date, fond comercial, venituri sau profituri (indiferent dacă sunt considerate pretenții directe sau nu) sau orice pierdere, daună sau cheltuială subsecventă, specială, indirectă, incidentală, punitivă sau exemplară în baza sau în legătură cu prezentul Contract sau Serviciile oferite.

10.3 Utilizatorul va păstra în condiții de siguranță username-ul și parola aferente Contului, fiind singurul responsabil în cazul utilizării fraudulose a acestora de către un terț.

10.4 Tixplace nu va răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat de orice disfuncționalități tehnice ale Platformei (e.g., imposibilitatea accesării oricărui link de pe Platformă).

Modificări ale evenimentului

10.5 Tixplace nu va răspunde pentru modificări sau anulări ale evenimentului pentru care biletul a fost achiziționat, Utilizatorul fiind singurul responsabil de obținerea acestor informații de la persoanele responsabile. Efectuarea unei Tranzacții nu obligă Tixplace la furnizarea unor informații suplimentare despre evenimentele unde au fost achiziționate bilete, iar orice informație furnizată pe website despre un eveniment trebuie verificată de către Utilizator, Tixplace neputând fi ținută responsabilă pentru orice fel de prejudiciu direct sau indirect suferit de către Utilizator ca urmare a afișării informațiilor pe Platformă/Aplicație.

Bilet nevalid

10.6 Deși Tixplace depune eforturi pentru a verifica acuratețea informațiilor furnizate de Furnizorii agreați, există riscul ca biletele achiziționate prin intermediul platformei să nu fie valide.

10.7 Reutilizarea unui bilet de către Furnizor nu este permisă.

10.8 Riscul va fi suportat în toate cazurile de către Utilizator. În cazul în care biletul nu este valid, părțile se vor adresa cu o cerere către Tixplace, iar aceasta va încerca să medieze conflictul apărut între cele două Părți, conform bunelor practici comunicate acestora din urmă prin intermediul Platformei/Aplicației. În măsura în care Părțile nu reușesc, prin intermediul Tixplace, să ajungă la un consens, fiecare dintre cele două Părți este liberă să găsească metode alternative de soluționare a disputei, inclusiv prin adresarea instanțelor competente.. În orice situație, Tixplace își rezervă dreptul de a suspenda (bloca) temporar sau permanent contul Furnizorului agreat.

11. Sesizări și reclamații

11.1 Pentru sesizări sau reclamații legate de Serviciul achiziționat, Utilizatorul are la dispoziție formularul de sesizări disponibil pe Platformă.

11.2 Utilizatorul poate formula reclamaţii cu privire la Comenzi, care vor fi trimise pe adresa de e-mail menţionată în secţiunea „Contact” de pe Platformă. Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de Prestator în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.

12. Utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice

Prin utilizarea Platformei, Utilizatorul întelege şi acceptă să transmită Tixplace date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate, care completează aceşti Termeni și Condiții.

13. Confidențialitate

13.1. Atât Prestatorul cât și Utilizatorul/Furnizorul agreat se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator/Furnizorul agreat și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

13.2. Informațiile Confidențiale pot fi puse la dispoziție fie în scris, în formă lizibilă vizual sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral, și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu.

13.3. Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale: (i) sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către Prestator cu încălcarea prezentei secțiunii (ii) sunt puse la dispoziția Prestatorului pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Utilizator despre care Prestatorul consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații către Prestator (iii) sunt cunoscute de Prestator înainte de a fi primite de la Utilizator fără nicio obligație de confidențialitate sau (iii) sunt dezvoltate de Prestator independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Utilizator.

13.4. Utilizatorul/Furnizorul agreat nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de la Prestator, cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare. În cazul în care Utilizatorul/Furnizorul agreat va dezvălui Informațiile Confidențiale unei alte persoane (publice sau private) decât cele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Serviciului contractat, Prestatorul își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului pentru acoperirea oricăror prejudicii ar putea rezulta din această dezvăluire.

13.5. Tixplace își rezervă dreptul de a dezvălui o parte sau toate Informațiile Confidențiale în legătură cu Utilizatorii/Furnizorii agreați în conformitate cu legislația în vigoare (ie. incluzând. dar fără a se limita la atunci când este necesar pentru apărarea în instanță, pentru soluționarea unor dispute sau când le sunt cerute anumite informații de către autorități/instituții publice sau private etc.)

14. Notificări

14.1. Prezentele Termeni și Condiții reprezintă întregul Contract dintre părți și prevalează asupra oricăror înțelegeri anterioare dintre părți. Părțile agreează că nicio comunicare dintre părți nu poate modifica prezentul Contract decât dacă va fi efectuată în scris și acceptată în scris de către ambele părți.

14.2. Utilizatorul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului Contract să aibă loc prin intermediul poștei electronice la adresa comunicată de acesta în Platformă, consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea Prestatorului privind trimiterea comunicării. Prestatorul are dreptul să folosească și alte metode de transmitere (prin poștă, curier sau prin intermediul executorilor judecătorești) a comunicărilor sale către Utilizator.

14.3. Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:

 • Pentru Utilizator/Furnizor - la adresa poștală menționată în prin intermediul Platformei;

 • Pentru Prestator - la următoarea adresă electronică: contact@tixplace.com;

15. Forța majoră

15.1. Nici Prestatorul și nici Utilizatorul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil român.

15.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Prestator sau Utilizator va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

16. Legea aplicabilă & soluționarea disputelor

Prezentul Contract este supus legii române.

Tixplace și Utilizatorul vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

Detalii privind metodele alternative de soluționare a disputelor sunt disponibile la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO

Politica de cookies

Putem folosi cookie-uri pentru a va imbunatati experienta dumneavoastra cand utilizati Site-urile noastre Web. Un modul cookie este un fisier mic de tip text, continand un sir de caractere care pot fi plasate pe dispozitivul dumneavoastra atunci cand vizitati un site web. Acest fisier text identifica in mod unic browser-ul sau dispozitivul dumneavoastra. Cand vizitati Site-ul nostru Web din nou, modulul cookie ii permite acestuia sa va recunoasca browser-ul sau dispozitvul. Puteti schimba setarile modului cookie din browser-ul dumneavoastra, daca nu doriti ca fisierele cookie sa fie trimise pe dispozitiv. Retineti ca unele functii sau servicii ale Site-urilor noastre Web nu pot functiona in mod corect fara modulul cookie.

Folosim urmatoarele tipuri de module cookie in cadrul Site-urilor noastre Web:

Cookie-uri tehnice: acestea sunt cookie-urile care sunt esentiale pentru functionarea Site-urilor noastre Web; acestea va permit navigarea Site-urilor Web si utilizarea functionalitatilor noastre.

Cookie-uri analitice/statistice: folosim aceste cookie-uri pentru a urmari statisticile vizitatorilor. Folosim aceste statistici pentru a imbunatati in mod continuu Site-urile si corespondenta, oferindu-va astfel un continut relevant. Aceste cookie-uri ne permit, de asemenea, sa recunoastem si sa calculam numarul vizitatorilor, si sa vedem cum navigheaza acestia cand utilizeaza Site-urile noastre Web. Asta ne ajuta sa imbunatatim navigarea utilizatorului si s-o facem cat mai intuitiva.

Modulele cookie de urmarire: aceste cookie-uri monitorizeaza comportamentul clicurilor si ale obiceiurilor de navigare. Prin intermediul acestor cookie-uri putem vedea daca si cand v-ati privit profilul, si daca ati efectuat clicuri pe Site-urile noastre Web.

Positive Feedback Negative Feedback